Mercedes-Benz

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/WRPO

TYTUŁ PROJEKTU:

„Budowa nowoczesnego centrum blacharsko - lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych, wraz z zakupem środków trwałych w celu wprowadzenie innowacyjnych technologii w firmie Duda -Cars”

Projekt dotyczy budowy innowacyjnego pod względem procesowym, produktowym i organizacyjnym centrum blacharsko lakierniczego i obsługowego pojazdów osobowych i dostawczych.

Centrum składać się będzie z nowoczesnej blacharnio-lakierni z zapleczem serwisowym, halą napraw, myjni, stanowisk do renowacji pojazdów zabytkowych, stanowisk do napraw aluminium, miejscem obsługi klienta wraz z infrastrukturą wspomagającą. Wyróżniać je będzie innowacyjne zastosowanie technologii napraw i podejścia do klienta.

Wdrożone zostaną rozwiązania technologiczne i produktowe, realizacja projektu wiąże się z wprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjnych (poprawa produktywności i efektywności) poprzez zastosowanie nowych rozwiązań informatycznych.

Główny cel projektu - zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej zmierzającej do podniesienia jej konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym. Poprzez realizacje wprowadzone zostaną nowe produkty, nowe usługi związane z renowacją aut zabytkowych. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy oraz  znaczącego ulepszenia dotychczas proponowanych usług, a także wzrostu udziału w rynku. Bezpośrednim efektem będzie rozszerzenie oferty firmy.

Rezultatem projektu będzie: utworzenie minimum 30 miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej (1 nowa usługa, 2 produkty, udoskonalenie 1 usługi); procesowej(1), nie technologicznej (1). Ponadto nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży–cel ten będzie osiągnięty dzięki rozszerzeniu asortymentu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i pozyskaniu nowych klientów. W krótkim okresie inwestycja wpłynie na możliwość świadczenia nowych usług na najwyższym poziomie technologicznym. Firma poprawi swoją konkurencyjność, wypełni niszę w zakresie objętym wnioskiem.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

22 943 087,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

4 999 299,00 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018/WRPO:

Załączniki do zapytania ofertowego (do pobrania):

Kontakt:

E-mail: goleczewo@duda-cars.mercedes-benz.pl

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej.